Jak na energetická společenství

Municipality by neměly propásnout podání dotace na založení Společenství obcí. Myslet by při tom měly na jeho budoucí funkčnost a stabilitu.

Komunitni-energetika

K 1.1.2024 vstoupil v platnost zákon označovaný jako LEX OZE II. Tento zákon s sebou přináší možnost sdílení energií v komunitách (Společenstvích), které mohou být za tímto účelem založeny.

Co může přinést sdílení energií pro obec či město, pokud je Společenství sestaveno smysluplně?

  1. Celkově nižší ceny za energii ve Společenství v porovnáním s tím, kdyby každý člen společenství hospodařil s energiemi samostatně. 
  2. Částečnou nezávislost na vnějších dodavatelích energií.
  3. Podporu využívání lokálních zdrojů a tím zvyšuje jak cenovou, tak odběratelskou nezávislost a umožňuje dlouhodobě plánovat náklady na energie.
  4. Vzhledem k tomu, že lokální zdroje jsou většinou obnovitelné, sdílení značně přispívá k jejich maximálnímu využití a tím podstatným způsobem podporuje ekologickou výrobu elektrické energie.

Pro dosažení těchto efektů je potřeba sestavit funkční energetická Společenství a to taková, aby dávala:

Smysl energetický – to znamená, nalezení vhodných lokálních výrobců a odběratelů a následné sestavení jejich výrobních a odběrových diagramů, aby se optimálně doplňovaly.

Smysl finanční – pokud je společenství sestaveno energeticky smysluplně, tak musí být v jeho rámci nastavena transparentní cenotvorba tak, aby to všem subjektům přinášelo užitek.

Smysl právní – musí být zvolena funkční právní forma, a způsob jednání ve společenství, která umožní přijímat rozhodnutí a reagovat na změnu vnějšího prostředí, jako jsou například změny ve struktuře cen energií, změny legislativní, zapojování nových členů společenství…

S tím vším chce ORGREZ ECO městům a obcím pomoci. Disponuje potřebnými zkušenostmi a know-how své skupiny, která v energetice působí více jak 67 let a zaměstnává přes 200 energetických specialistů. Služby společnosti se zaměřují právě i na podporu komunitní energetiky a její skutečné nasazení v praxi. „Čerpáme při tom z dlouholetých unikátních praktických zkušeností v oblasti racionalizace energetických procesů, optimalizace výroby a spotřeby elektrické energie, distribučních soustav, tepelného hospodaření, měření emisí a imisí, cirkulární ekonomiky, zpracování odpadů a dalších oblastí zásadních pro dlouhodobou energetickou, ekologickou a ekonomickou udržitelnost,“ říká Jan Krišpín, generální ředitel ORGREZ, a.s.

Komunitni-energetika

Provedeme municipality založením a provozem energetického společenství

Společně se zástupci města či obce najdeme vhodné členy společenství, aby dávalo smysl energetický, a tím pádem i ekonomický. Navrhneme pravidla transparentní cenotvorby i vhodnou právní strukturu. Naše klienty doprovázíme dlouhodobě, jsme proto připraveni plnit nejen funkci podpory při založení společenství, ale i administrátora a koordinátora vzniklého společenství.

První krok: s kým společenství založit a s jakou právní formou

Pro založení společenství je potřeba určit, zda a s jakými členy má smysl zakládat a jakou právní formu je vhodné zvolit. Je tedy potřeba zpracovat:

  1. technickou studii proveditelnosti společenství (nalezení energetického smyslu společenství),
  2. ekonomickou studii proveditelnosti (nalezení finančního smyslu),
  3. právní rámec společenství (nalezení právního smyslu společenství).

Pro výše uvedené činnosti mohou územně samosprávné celky a jimi zřízené příspěvkové organizace a 100% vlastněné obchodní společnosti jedinečnou příležitost požádat o státní finanční podporu z Národního programu Životní prostředí.

Výše příspěvku se stanovuje dle náročnosti projektu založení energetického společenství. V případě založení společenství subjekty různého typu (případně na území tří různých vzájemně sousedících ORP) činí maximální výše podpory až 3 000 000 Kč na jednu žádost, přičemž maximální míra podpory je zastropována na 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů.

Ukončení příjmu žádostí je 31.1.2024 do 15:00 hodin. Pokud o založení energetického společenství municipality uvažují a mají-li zájem o dotaci, jsme připraveni jim pomoci. Naše služby pochopitelně nejsou touto dotací podmíněny, jsme připraveni je poskytnout i na základě standardní komerční spolupráce.