ESG pragmaticky a komplexně

Provedeme vás tvorbou strategie a implementací ESG principů tak, aby vaše společnost plnila regulatorní požadavky v oblasti udržitelnosti, sociální odpovědnosti, správy a řízení, ale především tak, aby mělo udržitelné podnikání pozitivní dopad na ukazatele výkonnosti, vaše společnost byla konkurenceschopná, inovativní a atraktivní pro zákazníky, obchodní partnery, banky či investory.

Screenshot_5

Poradíme vám od auditu po revizi

Audit

Provedeme audit podnikatelských činností, analýzu regulatorních požadavků. Identifikujeme chybějící data a procesy z pohledu ESG. Jsme přesvědčení, že naši klienti nezačínají od nuly, na základě naší činnosti budou mít popsán současný stav z pohledu ESG.

Vize

Navrhneme vizi, možnou strategii a klíčové cíle udržitelného podnikání, navrhneme prováděcí plán (u dekarbonizace včetně tzv. transition pathway), stanovíme dosažitelné milníky a dopady na ESG cíle i hospodaření společnosti, tedy předpokládanou finanční náročnost opatření v CAPEX i OPEX. To vše v souladu s EU taxonomií udržitelných činností. Provedeme prioritizaci opatření a investic, definujeme rizika a příležitosti prováděcího plánu.

Komunikace

Na základě auditu a prováděcího plánu připravíme komunikační strategii směrem k zákazníkům, bankám i veřejnosti tak, abyste všechny stakeholdery účinně informovali o své strategii, opatřeních a dosažených výsledcích v oblasti udržitelného podnikání a vaše komunikace měla pozitivní dopad na hodnocení a vnímání vaší společnosti.

Data

Identifikujeme zdroje dat, navrhneme efektivní způsob jejich sběru a zpracování s použitím softwarového řešení, provedeme integrace a automatizace procesů, ověříme a potvrdíme jejich správnost, zavedeme analytické nástroje a připravíme výstupní data pro pravidelný nefinanční reporting a plnění ESG KPI’s.

Realizace

Připravíme zadávací dokumentaci pro projekty plynoucí z prováděcího plánu. Dle požadavků zákazníka jsem schopni převzít odpovědnost za realizaci projektů a za dosažení výsledků definovaného v prováděcím plánu. Realizujeme projekty, implementujeme nejrůznější šetrná řešení a moderní postupy, zavedeme provozní měření emisí a účinnosti, automatické měření a sběr dat, výpočet uhlíkové stopy a dalších ESG ukazatelů.

Report

Sestavíme s vámi Zprávu o udržitelnosti, včetně konsolidace dat od dceřiných společností a třetích stran, poskytneme součinnost při auditech. Nastavíme nefinanční reporting tak, aby šlo a maximálně automatizovaný, periodický proces.

Vyhodnocení

Pravidelně s vámi vyhodnotíme a v návaznosti na změny ve společnosti a jejím podnikání revidujeme a aktualizujeme efektivní strategii a opatření udržitelného podnikání.

Nabízíme různé modely spolupráce

Naše spolupráce může mít 3 základní podoby. Záleží na charakteru podnikání, vašich potřebách, preferované intenzitě naší podpory a délce služeb.

Datadriven: Zaměřeno na data

Pomůžeme vám identifikovat všechna relevantní ESG data, zdrojové databáze a informační systémy. Integrujeme zdroje a shromáždíme všechna data do jednoho „data lake“, včetně možností automatizace a online načítání. V případě dat získávaných z holdingové struktury (od dceřiných firem) a od třetích stran (dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů apod.) zavedeme spolehlivý a bezpečný kanál pro jejich sběr.

Následně pomůžeme nastavit role, odpovědnosti a workflow, včetně sledování plnění KPIs. Získaná data zpřístupníme v reportovacích nástrojích a v uživatelsky přívětivém analytickém rozhraní, které můžeme adaptovat na konkrétní standardy a hodnotící metriky.

CHCI POPTAT

Quickwins: Řízení největších rizik

Posoudíme stávající chod vaší společnosti z hlediska spotřeby energie, využití materiálů, surovin a odpadů, zachování biodiverzity a dalších důležitých ESG faktorů. Při zachování stávajících technologií zpracujeme odhad dosažení limitu, při kterém vaše společnost již nebude splňovat požadované ESG parametry a zhorší se jí tak dostupnost financování.

Vybereme oblasti, ve kterých je možné dál snižovat uhlíkovou stopu a zlepšovat další faktory, aniž by byla ohrožena vaše konkurenceschopnost. Sestavíme pro vás přehled dostupných opatření s cílem dosáhnout minimálního dopadu na fungování společnosti a maximálního dopadu na hodnocení ESG. Sestavíme modelaci byznys plánu zohledňující dožití stávajících technologií a následně vás provedeme optimalizací modelu výroby a spotřeby.

CHCI POPTAT

Sustainability: Dlouhodobé partnerství

Formulujeme dlouhodobou vizi a strategii, ve které stanovíme realistické a dosažitelné ESG cíle, analyzujeme rizika, definujeme milníky a související klíčové investice pro dosažení klimatické neutrality a splnění dalších ESG parametrů. Zároveň poradíme s vašimi business plány a investičními plány tak, aby byly realistické a dlouhodobě udržitelné.

Provedeme vás implementací jednotlivých opatření, a to od stádia návrhu, přes celou realizaci až po běžnou údržbu.

Nastavíme vám kompletní datové prostředí a zajistíme integraci a zpracování všech relevantních dat. Sestavíme bankami akceptovanou Zprávu o udržitelnosti. Vaši strategii a opatření budeme průběžně vyhodnocovat a optimalizovat. 

CHCI POPTAT

Příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…