Snižování emisí dusíku metodou selektivní katalytické redukce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští dva horkovodní kotle polské Teplárny Kaweczyn, na nichž ORGREZ toto opatření realizoval, do ovzduší výrazně méně emisí dusíku (NOx), a tím splňují nejpřísnější legislativní požadavky na provoz těchto zařízení.

Kaweczyn
Lokace: EKOL, spol. s r.o. (Teplárna Kaweczyn, Polsko)

Použitá technologie SCR sníží emise oxidu dusíku již vytvořené během spalování paliva uvnitř kotle. Spaliny vzniklé spalováním uhlí, do nichž se technologií SCR řízeně dávkuje vodný roztok čpavku, jsou přivedeny do katalyzátoru, kde probíhá finální chemická reakce. Rozdíl mezi SCR a dosud častěji užívanou nekatalytickou metodou SNCR je v tom, že metoda SCR zaručí požadované emisní limity během dalšího provozování kotlů s výrazně nižším zbytkovým obsahem čpavku ve spalinách. Účinnost vlastní technologie SCR se pohybuje v rámci snížení NOx ve spalinách teoreticky okolo 80 – 90 %.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…