Provoz, opravy a údržba systému pro měření a vykazování emisí

Společnost ORGREZ pro ČEZ zajišťuje celý řetězec systému měření, zpracování, vyhodnocování, evidence a vykazování emisí tuhých a plynných znečišťujících látek, včetně emisí skleníkových plynů.

Plzenska
Lokace: Plzeňská teplárenská, a.s.

Služby zahrnují:

  • zajištění kontinuálního měření emisí a podpora procesu řízení emisí,
  • zajištění evidence a výstupů pro státní správu,
  • zajištění výstupů do datového standardu pro splnění zákonných ohlašovacích povinností vůči státní správě dle aktuálních právních předpisů,
  • provádění prvkových rozborů paliva a tuhých zbytků po spálení,
  • bilance emisí CO2 a výpočet emisních a oxidačních faktorů.

Kvalitně provozované, udržované a servisované technické zařízení – analyzátory – spolu se zpracováním a vyhodnocováním naměřených hodnot přispívají ke snižování množství emitovaných znečišťujících látek a skleníkových plynů, a tím k čistšímu ovzduší.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…