Energetické využití odpadních plynů

Pro BORSODCHEM, výrobce chemických látek, jsme navrhli zařízení pro energetické využití a následné čištění odpadních plynů z výroby anilinu. Zakázka zahrnovala zpracování studie proveditelnosti a projektu pro společné povolení stavby.

Picture
Lokace: BORSODCHEM

Stávající technologii výroby anilinu jsme navrhli doplnit o jednotku na zpracování odplynů, která umožňuje plnění emisních limitů, vyplývajících z návrhu závěrů BAT (Best Available Technique, tedy nejlepší dostupná technika) pro čištění odpadních plynů v chemickém průmyslu. Nově navržená technologie pomocí termické oxidace a SCR zneškodňuje nežádoucí plynné emise z výroby anilinu, přičemž díky rozšíření o systém utilizace tepla nové zařízení umožňuje využívat vzniklé teplo pro výrobu syté páry. Ta je následně využívána jako doplňkový zdroj tepla pro výrobní areál.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…