Energetické využití důlních plynů

Pro státní podnik DIAMO, který zahlazuje následky hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví, jsme posoudili alternativní možnosti využití emitovaných důlních plynů z uzavíraných uhelných dolů za účelem omezení environmentálních dopadů ekologické zátěže končící těžby.

Picture
Lokace: DIAMO

Studie proveditelnosti se zabývala zpracováním záměru energetického využití důlních plynů v návaznosti na 44. akční plán vlády k Usnesení vlády č. 826/2015 pro snížení nákladů na eliminaci rizik z vlivů těžby, v tomto případě zejména výstupu metanu na povrch a současně pro možnost dalšího využití důlního plynu jako energetického potenciálu likvidovaných lokalit v majetku o.z. Darkov.

Ve studii jsme posoudili možnosti využití odpadního plynu jako plynné suroviny či paliva za účelem zajištění dlouhodobě udržitelného postupného uzavírání provozů s cílem minimalizovat vynaložené náklady.

Další příklady úspěšné spolupráce

Ctz
CTZ s.r.o., Uherské Hradiště

Energetický posudek k projektu snížení energetické náročnosti

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v plynofikaci teplárny Mařatice -…

Fatra Napajedla
Fatra, a.s, Napajedla

Modernizace centrálních tepelných rozvodů

Předmětem energetického posudku bylo vyhodnocení projektu na snížení energetické náročnosti spočívající v modernizaci centrálních tepelných rozvodů…

Tedom
TEDOM a.s.

Snižování emisí dusíku na kogenerační jednotce

Díky použití denitrifikační metody SCR (selektivní katalytická redukce) vypouští kogenerační jednotka v areálu AVIA Praha, na…